Hop_-111
 1. ชะรัด
 2. แม่ขรี
 3. ปากพยูน
 4. สามแยกบ้านคู
 5. หารเทา
 6. บ้านเหมืองตะกั่ว
 7. ป่าบอนต่ำ
 8. หัวควน
 9. พี่มีตัง น้องไอริน
 10. หาดไข่เต่า
 11. หน้าอำเภอกงหรา
 12. บ้านพูด กงหรา
 13. ไร่หญิงลี่
 14. ข้างสหกรณ์โคนมพัทลุง