Hop_-111
  1. หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กุดชุม
  2. ข้าง ธกส ตำบลค้อวัง
  3. ตาดทอง
  4. วิทยะธำรงค์ 44
  5. แยกศาลหลักเมือง กุดชุม
  6. หลังตลาดสามแยก
  7. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
  8. อำเภอทรายมูล