Hop_-111
 1. โรงเรียนจักรคำคณาทร
 2. ทากาศ
 3. นิคมลำพูน
 4. บ้านธิ
 5. ปตท พระบาทตากผ้า
 6. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 7. แจ่มฟ้า ช้อปปิ๊งมอลล์ by money
 8. บ้านโฮ่ง ลำพูน
 9. หน้าเซเว่นบ้านร่องส้าว
 10. ตลาดเเม่ทองริ้ว
 11. บ้านป่าตึง ห้วยยาบ
 12. ข้ามเซเว่นหนองล่อง
 13. ตลาดสันปูเลย
 14. หน้าวัดศรีบุญยืน
 15. ตลาดวังตาลบ้านเส้ง
 16. บ้านห้วยไซ
 17. บ้านป่ารกฟ้า
 18. ปตท ป่าซาง