Hop_-111
 1. บ้านดอนตะโน
 2. อ่างศิลาอุบลราชธานี
 3. หน้าโรงเรียนแสงศรีธรรม
 4. วารินชำราบ
 5. ตรงข้ามสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ
 6. ตลาดใหม่ดอนกลาง
 7. ต้มจั๊บอุบล โนนหงษ์ทอง
 8. บ้านผาแก้วใหญ่
 9. หน้าอำเภอทุ่งศรีอุดม
 10. อุปถัมภ์ 11
 11. ตรงข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 12. สว่างวีระวงศ์
 13. ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 14. โรงเรียนเบญจมะมหาราช
 15. ตลาดปลื้มจิต
 16. โรงเรียนวารินชำราบ
 17. น้ำขุ่น
 18. พิบูลมังสาหาร
 19. บุณฑริก
 20. น้ำยืน
 21. บ้านก่อ วาริน
 22. ตรงข้ามที่จอดรถบิวตี้เซ็นเตอร์
 23. ตลาดคนรักดี
 24. อำเภอศรีเมืองใหม่
 25. อำเภอสำโรง
 26. ห้วยวังนอง
 27. อำเภอนาเยีย
 28. ถนนชยางกูร ม่วงสามสิบ
 29. ถนนเทศบาล26 ซอย12
 30. โรงเรียนเดชอุดม
 31. พฤกษา พารวย99
 32. นาโพธิ์กลาง 01
 33. เก่าขาม
 34. เขื่องใน
 35. ขัวไม้แก่น
 36. เลี่ยงเมือง
 37. ตลาดอุบลเจริญศรี
 38. นาตาล
 39. โขงเจียม
 40. บุงหวาย
 41. โลตัสโกเฟรช ถนนสุขาสงเคราะห์
 42. ตระการพืชผล
 43. ข้างโลตัสอำเภอโพธิ์ไทร
 44. หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
 45. ตลาดแจ้งสนิท
 46. บ้านทางสาย
 47. ตาลสุม
 48. บ้านโนนโหนน
 49. hop by kru aob
 50. บ้านคูเมือง
 51. บ้านแค
 52. เยื้องเซเว่นช่องเม็ก
 53. ปตท เลี่ยงเมืองอุบลราชธานี
 54. เส้นรอบเมือง
 55. บ้านหนองคู
 56. สิรินธร
 57. หน้าโรงเรียนบ้านธาตุ
 58. มินิบิ๊กซีเขมราฐ
 59. เยื้อง ปตท บ้านจั่น
 60. บ้านธาตุกลาง
 61. บ้านหนองไผ่
 62. ข้างโรงเรียนปทุมพิทยาคม
 63. บ้านเอื้ออาทร ห้วยคุ้ม เฟส1
 64. ชีทวน
 65. หน้าโรงเรียนศรีเมือง
 66. ตลาดนาส่วง
 67. บ้านคอนสาย
 68. สี่แยกขามใหญ่